Actueel‎ > ‎

Kerkdiensten

Kerkdiensten in de Lichtkring
De eredienst op de zondag(morgen) is de hoofddienst en de kernactiviteit van de gemeente. Bij de deur van de kerk heet één van de ambtsdragers u welkom. Bij hen kunt u ook terecht met vragen over oppas en andere zaken. Van mei t/m september beginnen de morgendiensten om 9.30 uur, in de rest van het jaar om 10.00 uur.

We zingen hoofdzakelijk uit het ‘nieuwe’ Liedboek: "Zingen en Bidden in Huis en Kerk". Alle liederen worden tijdens de dienst in zijn geheel geprojecteerd, net als de orde van dienst, de Bijbellezingen, de doelen van de beide collectes en eventueel overige zaken.

Elk kerkelijk jaar wordt vijf maal het Heilig Avondmaal (lopend) gevierd. Het wordt aan de ouders overgelaten of hun kinderen ook daadwerkelijk deelnemen aan de tekenen van brood en wijn.

Er zijn ook diensten die worden voorbereid door, of zich richten op, een bepaalde groep van de gemeente. Aan de zogenaamde catechesedienst leveren jongeren tussen de 12 en 18 jaar een actieve bijdrage. In de overstapdienst nemen kinderen uit de hoogste groep van de basisschool afscheid van de kindernevendienst, omdat zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en de jeugdkerk. In samenwerking met de basisscholen ‘De Fontein’ en ‘Het Mozaïek’ worden ‘kerk-en-school-diensten’ gehouden. Op een aantal zondagavonden is er een bijzondere viering, zoals een Taizé-viering of een Iona-viering.

Bij bijzondere gelegenheden, zoals dopen, maakt een gemeentelid de foto's. Voor een klein bedrag kunnen deze digitale foto's op een cd worden thuisbezorgd.                                                           

Liturgische kleuren 
In de Lichtkring worden de liturgische kleuren (wit, rood, paars en groen) toegepast in de stola die de voorganger over zijn/haar toga draagt en het wandkleed (antependium). De kleuren worden vaak ook verwerkt in de bloemschikkingen.

De kleuren hebben de volgende betekenis:
Paars: kleur van ingetogenheid, boete, rouw. Periode: Advent en Veertigdagentijd.
Roze: In de boetetijd breekt het wit van het feest door. Periode: derde zondag van
Advent en vierde zondag in de Veertigdagentijd.
Wit: kleur van de reinheid, schoongewassen zijn, licht en feest.
Periode: kerstavond tot en met Epifanie, de paaswake en paastijd, zondag van Trinitatis. Ook bij: doop, belijdenis, trouwviering, uitvaart en kerkwijding.
Rood: kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest, kleur van bloed,
verwijzend naar het martelaarschap. Periode: Palmzondag en Pinksteren. Tevens bij bevestiging van ambtsdragers.
Groen: kleur van de hoop, van groei en toekomst. Periode: zomer- en herfsttijd.

Voorbedenboek 
In de ontmoetingsruimte van de kerk ligt voor de dienst altijd een voorbedenboek. Als u het belangrijk vindt dat in de dienst gebeden wordt voor bepaalde mensen of onderwerpen, dan kunt u dit opschrijven in het voorbedenboek. Ook kunt u thuis een briefje schrijven en dat in het voorbedenboek neerleggen. De voorganger zal in het gebed aandacht besteden aan uw verzoek. Als u erover door wilt praten, dan kunt u dat erbij vermelden. Het verzoek tot voorbede mag ook anoniem worden gedaan.

Kerkdiensten voor doven
Bij een aantal diensten is een tolk voor doven en slechthorenden aanwezig.

Diensten in Zuidervaart en Rietveld 
Een aantal gemeenteleden woont in zorgcentrum Zuidervaart, Zuiderkeerkring 2, of Woonservicecentrum Rietveld, Zonnedauw 1. Iedere eerste en derde vrijdag van de maand wordt er een viering gehouden in Zuidervaart, die ook toegankelijk is voor belangstellenden van buiten het centrum. De aanvang is 15.30 uur.
Iedere derde zaterdag van de maand is er in Rietveld een korte viering in Protestantse traditie, om 11:00 uur (elke eerste zaterdag van de maand is er een RK viering, ook om 11:00 uur).

Taizé-vieringen
Ook dit seizoen zullen in de Lichtkring Taizé-diensten worden gehouden. De Taizé-commissie houdt zich bezig met de organisatie van deze gebedsdiensten, die in het Franse Taizé hoogtepunten zijn van de dag. De viering wordt opgebouwd zoals deze in Taizé wordt gehouden. Het zijn vieringen waarin veel gezongen wordt. De liederen die uit enkele korte regels bestaan en die je steeds herhaalt, de lezingen in verschillende talen, ze reiken over landsgrenzen heen. Niet een preek, maar de stilte vormt de kern van de dienst. Uit de Bijbelgedeelten die worden gelezen, wordt de tekst ter overdenking - in de stilte van 5 à 10 minuten - gekozen.

Koffiedrinken na de kerkdienst 
In de Lichtkring is er wekelijks na afloop van de kerkdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

Kerkdiensten via internet 
Via onze deze link kunt u kerkdiensten thuis meebeleven of later terug kijken.