Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Jeugdkerk 25 maart

Geplaatst door Redactie Lichtkring

Beste jeugdkerkleden,

Let op, jullie zijn allemaal aanstaande zondag 25 maart welkom in de kelder. De leiding is in handen van Rianne en Elly. We staan stil bij de laatste plaag in Egypte, de dood van de oudste zoon van de Egyptenaren en het daarna ingestelde Pesach feest. Natuurlijk kijken we daarbij vooruit naar ons eigen paasfeest.

Denken jullie er ook aan om 13 april in jullie agenda's te reserveren? We willen dan met elkaar gaan bowlen. Om 19.15 verzamelen we bij de bowlingbaan.

Tot zondag. Elly en Rianne.

Activiteitenkalender

Geplaatst 15 mrt. 2018 11:15 door Redactie Lichtkring


Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.


Nieuws vanuit de ZWO- commissie

Geplaatst 15 mrt. 2018 11:14 door Redactie Lichtkring

Vluchtelingenschooltje in Kab Elias 
Op de zondagen 11 en 18 februari zijn weer de 40-dagenkalenders verkocht. De totale bedrag van € 310,- komt ten goede aan het vluchtelingenschooltje ‘Kap Elias’ in Libanon. Dit schooltje is al bekend bij de jongeren die in 2016 naar Libanon zijn geweest en ook dit schooltje hebben bezocht. Zij hebben toen de kinderen daar verblijd met een keyboard.
Ook Flip Geerling en zijn zoon Hilbert zijn tijdens hun verblijf in Libanon vorig jaar o.a. bij dit schooltje geweest. Hilbert heeft daar toen goochelvoorstellingen gegeven.
Op voordracht van Wilbert en Rima zullen wij de komende twee jaar dit schooltje ondersteunen zodat zij materialen kunnen aanschaffen die dringend nodig zijn.
U kunt de komende tijd een aantal akties vanuit de ZWO verwachten. Wij zullen dan ook melding maken voor welk specifiek doel het schooltje om onze hulp heeft gevraagd. En naderhand hopen we ook u door middel van foto’s het resultaat te kunnen laten zien.

Spaardoosjes 40-dagentijd 
Bij de kindernevendienst, maar ook tijdens de verkoop van de 40-dagenkalender zijn er weer spaardoosjes uitgedeeld. De gevulde spaardoosjes kunnen op Eerste Paasdag en de zondag erna, 8 april, worden ingeleverd. De opbrengst van de doosjes zal ook ten goede komen aan het schooltje in Kap Elias.

In juni komen Wilbert en Rima voor een paar weken naar Nederland en zullen dan ook weer de Lichtkring bezoeken. Wanneer en op welke wijze u als gemeente hen dan kunt ontmoeten en spreken zullen we u te zijner tijd laten weten.

Op zondag 25 maart (Palmpasen) zullen wij weer met Paasgroeten staan voor mensen in het detentiecentrum hier in Alphen aan den Rijn. Even als vorig jaar zullen zij behalve deze groet ook een kaart met postzegel ontvangen, die zij zelf naar iemand kunnen sturen. U wordt van harte uitgenodigd om de Paasgroeten mee te ondertekenen.

De ZWO commissie wenst u nog zinvolle weken toe die mogen uitmonden in een Opgewekt Pasen.

Geniepoort

Geplaatst 15 mrt. 2018 06:38 door Redactie Lichtkring

Maart 2013 begon ik mijn verhaal met de vraag is geestelijke verzorging in de gevangenis wel nodig. In die publicatie schreef ik het volgende: “Meestal komt de vraag naar geestelijke verzorging door bepaalde crisissituaties waarbij mensen in een existentiële nood komen te verkeren. Wanneer gedetineerden vast komen te zitten verkeren zij veelal in een crisissituatie, in een onzekere situatie, hun leven staat op zijn kop. De bodem onder hun leven is weggevaagd, zij worden geplaagd door schuldgevoel en ook wel zelfverwijt. Een gevoel van eenzaamheid en gemis is hen op dat moment niet vreemd. Dat is het moment dat zij graag met iemand willen praten.
Iedereen die in Nederland is ingesloten, heeft recht op geestelijke verzorging. Bij hem/haar kunnen zij terecht met hun verdriet, hun hart luchten en een luisterend oor voor hun zorgen vinden.
Geestelijke verzorging binnen justitie is als volgt gedefinieerd: de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij de zingeving van hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging”.
Nog niet zo lang geleden zag ik een professor op de T.V. die gedetineerden in Nederlandse en in het buitenlandse gevangenissen had bezocht. Hij vertelde dat geestelijk verzorgers voor de gedetineerden heel belangrijk zijn, zij zijn het luisterende oor, de arm om hun schouder.
De werkelijkheid is momenteel helaas anders. De ontwikkelingen binnen het Protestantse Justitiepastoraat zijn erg zorgelijk.
In Nederland wordt met een zekere regelmaat een peiling naar behoefte aan geestelijke verzorging onder de gedetineerden gehouden. In 2008 – 2010 is er steekproefsgewijs in een aantal inrichtingen een voorkeurspeiling gehouden, in 2017 een landelijke voorkeurspeiling.
De resultaten van de voorkeurspeiling 2008 – 2010 2017: Protestants-christelijk 22,00% 15,26%
Gezien de ontwikkelingen in de Protestantse kerken buiten was een terugval te verwachten.
Dat de Protestantse denominatie zo achteruit zou gaan, had niemand voorzien.
Van de acht denominaties vertoont de Protestantse denominatie wel de grootste achteruitgang. Bij de andere zeven zijn er enkele tienden van procenten af of een paar procenten achteruit gegaan. De Islamitische denominatie laat een groei zien.
De cijfers betekenen dat de Protestantse geestelijk verzorgers 1/3 van hun uren moeten inleveren. Het contract van dominees die via een uitzendbureau werken, wordt beëindigd en er zullen waarschijnlijk geestelijke verzorgers worden ontslagen.
Minder protestantse gedetineerden betekent minder werk, maar dat kan je zo niet zeggen.
De lege plekken die ontstaan moeten door de “blijvers” worden opgevuld, dat betekent dat er verschuivingen komen. Het betekent minder uren aanwezig in een inrichting, je uren verdelen over meerdere inrichtingen en waarschijnlijk elke zondag in de diensten voorgaan.
Hoe het nu verder moet, daar wordt over nagedacht.
Ds. Willem van Mourik denkt na over een constructie waarin de taken van de vrijwilligers kunnen worden uitgebreid. Ik houd u op de hoogte.
Blijf aan hen die achter de deuren verblijven en werken, denken en voor hen bidden.
Hartelijke groeten, Corrie Clement.

Meditatie "Kuddedieren"

Geplaatst 14 mrt. 2018 13:43 door Redactie Lichtkring

De lente komt eraan! Hebt u de eerste lammetjes al zien lopen? Ze zouden er al moeten zijn. Ikzelf heb ze eerlijk gezegd nog niet gezien. Tijd om meer naar buiten te gaan. Er zijn, zeker vergeleken met vroeger, steeds minder schapen in Nederland. Op veel plaatsen in de Nederland hebben schapen plaats gemaakt voor de stad, voor de mens, voor de wereldburger. Schapen zijn leuke dieren, vooral in het voorjaar. Toch vergelijken we onszelf niet graag met schapen, met kuddedieren. Liever zijn we zelfredzaam, onafhankelijk. Tenminste dat is de maatschappelijke tendens van de laatste jaren: meer ‘zelfredzaamheid’ is gewenst en ‘minder overheid’. Hierdoor wordt zorg voor elkaar en samenwerking erg belangrijk. We worden door onze ‘herders’/leiders teruggeworpen op de kudde. Het beroep ‘herder’ kennen we nauwelijks meer. Je zou kunnen zeggen dat het een uitgestorven beroep is in Nederland. Hebben we dan geen herder meer nodig?
In Ezechiël 34 lezen we hoe de leiders van het volk niet hebben gedaan wat de taak is van een leider: de armen en weduwen verzorgen, opstaan voor het recht van de zwakken. Dit soort leiders kunnen wij ons in het wereldtoneel wel voor de geest halen. Leiders die de echte taken en plichten vergeten, in hun hang naar macht en zo de veiligheid van de mensheid op het spel zetten. Leiders die hun volk niet verzorgen, maar overlaten aan armoede. God treedt in Ezechiël 34 op tegen leiders en ook tegen mensen (de sterke schapen) die zich aan medemensen verrijken. Ook dit is dichterbij dan we willen. We kennen veel situaties waarin de sterken tegenover de zwakken staan. Mensen die worden uitgebuit voor het gewin van een ander, ook van ons.
Ezechiël 34 (vers 31) eindigt met de prachtige woorden: Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid, jullie zijn mensen en ik ben jullie God. Het lijkt wel het verbond in een notendop: Ik ben de goede herder en jullie zijn mijn schapen. God is fundamenteel anders dan de slechte leiders, dan de sterke schapen. Hij komt de mensen die lijden tegemoet, Hij is gericht op de mens. Gods zorg en liefde voor zijn volk is zo belangrijk dat hij het onrecht afwijst. Niet omdat hij een boze God is, maar omdat hij het leven van zijn kudde anders voor zich ziet. Het gevaar in onze tijd is dat we onszelf en anderen uitputten, omdat we het zelf wel kunnen of teveel op onszelf zijn. Kunnen we alles wel zelf? Als we eerlijk zijn niet: we hebben het nodig om deel te zijn van een kudde, een gemeente, met God als herder die nabij is in het lijden, in het leven dat niet altijd loopt zoals we zouden willen, een leven waar aan we andere mensen zien lijden.
We leven in deze 40-dagentijd toe naar Pasen. We zijn ons bijvoorbeeld door de collectedoelen bewust van onze medemensen die hulp nodig hebben. We oefenen ons ook in het vertrouwen op de God van het verbond, vertrouwen op God omdat hij zijn zoon stuurde om opnieuw richting te geven aan ons leven. Jezus zette de zaken op scherp en zei tegelijkertijd: ik ben de goede herder, ik geef mijn leven voor mijn schapen. (Johannes 10:15). 

Martine van der Herberg (stagiaire predikant in opleiding)

  

Jeugdkerk verplaatst naar 25 maart

Geplaatst 14 mrt. 2018 13:26 door Redactie Lichtkring

Beste leden van de jeugdkerk, 

De eerst komende jeugdkerk bijeenkomst is een week vervroegd en vindt niet op 1 april plaats, maar op 25 maart.


Hartelijke groet, Elly


Bloemschikking 4e zondag veertigdagentijd

Geplaatst 13 mrt. 2018 13:56 door Redactie Lichtkring

We lazen zondag Johannes 6 vers 4-15 : Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen te eten te geven. 
Er is een jongen die 5 broden en 2 vissen heeft, Jezus verdeelt deze onder de mensen.

Bij de schikking: De liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd is roze,
dat zie je aan de roze bloemen en het roze kleed. Het is een symbool van inkeer en lichtpunt. 
Het licht van Pasen schemert door het paars heen.

Het brood verwijst als symbool naar het geestelijk brood dat Jezus uitdeelt en dat ieder mens voedt.
Het riet en het mos verwijzen naar leven, want er is water.

Delen,                                               
                            
breken,
uitdelen.
Wonderlijk hoe weinig
door te delen
verandert in overvloed,
en velen voedt.


Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht,
dat delen verrijkt
en de woestijn
verandert in een oase.

Uitnodiging wijkontmoeting wijk 5

Geplaatst 13 mrt. 2018 13:45 door Redactie Lichtkring

Graag nodigen wij u uit voor een extra wijkontmoeting van wijk 5.

Deze avond staat gepland op donderdag 5 april.

Het thema is: “Wat geeft je leven waarde?”. Welke waarden zijn belangrijk in je leven en zorgen ervoor dat je de zin in het leven niet verliest.

U bent van harte welkom bij fam. de Bruijn, Heemraad 64.

De wijkontmoeting begint om 20:00 uur en zal rond 22:00 uur afgelopen zijn
U kunt zich aanmelden bij Mirjam van Tol: mhvantol@t-mobilethuis.nl of per telefoon: 426451.

Met vriendelijke groeten,
Team wijk 5

Bericht van de wijkpredikanten

Geplaatst 13 mrt. 2018 13:44 door Redactie Lichtkring

Vieren en doen  
Zondag 18 maart is er weer een catechesedienst, deze keer voorbereid met de catechisanten van de onderbouw. De Jeugdband verleent medewerking aan deze dienst.
Het zal zeker een interactieve dienst worden. De vraag die uit de catechesegroepen kwam was: waarom ben je christen en niet iets anders? Op verschillende manieren zal in de dienst deze vraag aan de orde komen.
’s Avond is er een Taizéviering. Deze vieringen zijn geënt op wat er drie maal daags in Taize gebeurt, waar jaarlijks tienduizenden jongeren uit de hele wereld naar toe komen om te zingen, te bidden en te praten over God. Bijzonder aan Taizé-vieringen is de meditatieve sfeer: zo is er een stilte van 10 minuten in plaats van een preek en worden er liederen gezongen met krachtige liefdevolle teksten, die steeds herhaald worden. Aanvang 18.30 u.
Zondag 25 maart is Palmpasen. Dan zal pastor Henrietta van Gosliga uit Koudekerk aan den Rijn voorgaan.
Contactmaaltijd  
Vrijdag 23 maart is er vanaf circa 17.15 u. weer de gezamenlijke maaltijd. Deze keer staat het in het kader van de veertigdagentijd in het teken van een soberheidsmaaltijd.
Weet u welkom! Opgave via wijkteam
Emmausgroep 
Dinsdagavond 20 maart komt de groep bijeen. De vraag die van de vorige keer is over gebleven is: hoe kan je nou zeker zijn van je geloof? Er is zoveel om over te twijfelen. We beginnen om 20.15 u.
Seniorengroep
Woensdagmorgen 28 maart gaan we verder met de bespreking van het boek van Maarten den Dulk: Voor een nieuw begin, de agenda van Genesis. Als u ook aanwezig wilt zijn bij de boeiende gesprekken: welkom! De volgende bijeenkomst is woensdag 18 april.
Wijkontmoetingen 
Er zal een heel aantal wijkontmoetingen plaats vinden de komende tijd. U krijgt via uw wijkteam een uitnodiging. U kunt u zelf ook aanmelden bij een/uw wijkteam. Goede bijeenkomsten gewenst!
Leeskring 
Woensdag 4 april is de volgende bespreking. We bespreken dan het boek Judas van Amos Oz. Informatie ds. Kees van Stralen.
Paasgroet 
Ook dit jaar hopen we een Paasgroet namens de Lichtkring te verspreiden. En ook nu hopen we dat het Pasen dichterbij brengt en wellicht ontvangers nieuwsgierig zal maken naar wat er achter die groet steekt.
Kerkenraad 
Van vrijdagmiddag 16 tot zaterdagmiddag 17 maart gaat de kerkenraad weer op 24 uurs beraad. Deze keer zullen we in de Stayokay in Amelisweerd, Bunnik, verblijven.
Er komen verschillende thema’s aan de orde, zoals de vraag waarom en waartoe ben je kerkenraadslid? We gaan verder aan de slag met een van de pijlers van het beleidsplan "Geloof ter sprake brengen". We bespreken de synodenotitie over liturgie. En tussendoor komt er nog een Bijbelstudie. Veel op de agenda en toch zal het, gezien de traditie van de 24 uursberaden, ongetwijfeld in een ontspannen en goede sfeer gebeuren.
Hartelijke groet, Ds. Kees van Stralen

De stille week 
Elke dinsdagavond is er in de Lichtkring Avondgebed. Gedurende de 40-dagentijd gaan afwisselend de predikanten hierbij voor. In de Stille Week, 27 maart, is het thema: "Liefde en solidariteit". Ook deze keer sluit het avondgebed aan bij een van de pentekeningen van Theo Roodnat. 
De diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag noemen we het triduüm. Daar zit het woord drie in verscholen. In de kerkgeschiedenis werden deze dagen wel de Heilige Drie Dagen van Pasen genoemd, hoewel het natuurlijk vier dagen zijn: inclusief Paasmorgen komen we immers op vier. Elk jaar weer vormen ze opnieuw het hoogtepunt van gemeente zijn. We vieren de kern van ons geloof: dat wij achter Jezus Christus aan de overgang gemaakt hebben van dood naar leven; dat wij nieuwe mensen zijn geworden; dat er toekomst is voor ons en onze wereld.
Witte Donderdag 
We gedenken het afscheid van Jezus en Zijn laatste Avondmaal. Tot Zijn gedachtenis vieren wij zelf deze avond het Heilig Avondmaal. We doen dat in de kring. Het thema van de dienst is "liefde verbindt". Dit sluit aan bij de lezing uit Johannes 14: 15-31.
Goede Vrijdag  
We houden een sobere dienst vanwege de ernst van wat er gebeurd is. In stilte komen we bijeen. Het thema: "Jezus draagt het lijden". We lezen het lijdensevangelie uit Johannes 18 en 19 en bidden ook voor de lijdende mensheid. 
Paaswake  
Deze dienst begint in het schemerlicht. Hoewel we nog maar net Goede Vrijdag achter ons hebben gelaten, breekt het Licht van Pasen door: de nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen en begroet als het Licht van Christus. Verschillende lezingen zullen het einde van de eerdere situatie onderstrepen. Duidelijk mag worden dat de beweging van donker naar licht gaat. We gedenken onze eigen doop bij de doopgedachtenis.
en dan... Paasmorgen  
Op deze zondagmorgen, de Opstandingsdag, mag in alle volheid het Paasevangelie klinken! We lezen dan Johannes 20, met die ontroerende ontmoeting in de tuin, van Maria uit Magdala met de Opgestane.

Vervanging zwangerschapsverlof Ronelle 
Van 2 april t/m 23 juli heb ik zwangerschapsverlof. Ik zal voor anderhalve dag vervangen worden door ds. Annemarie Six-Wienen. Zij is vorig jaar predikant geworden. Twee jaar terug heeft zij in de Lichtkring haar stage gelopen met het oog op de predikantsmaster. Ze is dus geen onbekende. Aansluitend heb ik nog enkele weken vakantie. Vanaf 20 augustus vat ik het werk weer aan. Bij crisis kan er tijdens mijn vakantie contact worden opgenomen met Annet Nievaart. Zij weet welke predikanten uit de werkgemeenschap wanneer waarnemen.
Bericht van ds. Annemarie Six-Wienen 
Fijn om naast mijn werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Benschop (waar ik sinds mei 2017 predikant ben, met een aanstelling van veertig procent) ook – tijdens het zwangerschapsverlof van dominee Ronelle Sonnenberg – in de Lichtkring aan de slag te gaan. Ik ben bereikbaar via mail of telefoon.
Mijn mailadres is annemarie.six@filternet.nl. Mijn telefoonnummer is 06 126 119 53.
Graag tot ziens, Annemarie Six-Wienen

Tot slot 
Een wir war, dat is vaak waarin wij en onze emoties zich bevinden. Verlies, en dood, opstaan en leven het loopt allemaal ongelijktijdig door elkaar. In al ons menselijk bezig zijn, ons pogen, slagen en falen, ons verdriet, vermoeidheid en vreugde is er wel een horizon: binnenkort zal het Pasen zijn. De eerste dag van de nieuwe week. Ik wens u en de uwen een vreugdevol Pasen en een geestrijke tijd.
Sjaloom,
Ds. Ronelle Sonnenberg

Soberheidsmaaltijd 23 maart

Geplaatst 12 mrt. 2018 14:06 door Redactie Lichtkring

In deze 40 dagen tijd hebben we de contactmaaltijd gecombineerd met de soberheidsmaaltijd.
In het kader daarvan serveren we een aantal eenvoudige soepen met daarnaast turks brood.
Voorafgaand aan de soberheidsmaaltijd is er een korte bijeenkomt waarbij we deze keer stilstaan bij de bijzondere betekenis hiervan in de 40dagentijd.
Wilt u erbij zijn, meldt u dan aan, u bent vanaf 17.15 uur van harte welkom.
Aanmelden kan bij Emmy de Jong 0172- 497789 of Kees Nievaart 0172-426327.

De volgende maaltijd is op 23 april, noteer dit vast in uw agenda.

1-10 of 1748