Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de Algemene Kerkenraden 31 mei 2013

Geplaatst 1 jun. 2013 01:56 door Redactie Lichtkring
Hieronder vindt u een bericht van de Algemene Kerkenraden. Wij raden u van harte aan als achtergrond ons nieuwsbericht van 8 oktober 2012 te lezen dat u kunt lezen via onderstaande link:Broeders en zusters,

Belangrijk besluit van de Algemene Kerkenraden
Op 30 mei 2013 hebben de Gereformeerde Algemene Kerkenraad en de Hervormde Algemene Kerkenraad elk een document ondertekend waarin staat dat zij voornemens zijn de wijkgemeenten rond de Adventskerk, de Lichtkring en de Maranathakerk te verzelfstandigen. In deze voorgenomen besluiten wordt beschreven hoe de drie nieuwe zelfstandige gemeenten zullen gaan heten, wat de grenzen van de nieuwe gemeenten zullen zijn, hoe de kerkenraden en colleges van de nieuwe gemeenten zullen zijn samengesteld, welke predikanten en welke medewerkers in dienst van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente naar elk van de drie nieuwe gemeenten zullen overgaan en hoe de gebouwen en financiële middelen van beide kerkgenootschappen en hun diaconieën over de drie nieuwe gemeenten zullen worden verdeeld. De beide voorgenomen besluiten zijn mede ondertekend door de voorzitters en secretarissen van de betreffende Colleges van Kerkrentmeesters en Colleges van Diakenen.

Wat er aan dit besluit voorafging
Zoals wij u in Het Kerkblad van 13 oktober 2012 en langs ander wegen hebben bericht heeft de Commissie Verzelfstandiging Wijkgemeenten zijn eindrapport op 26 april 2012 gepresenteerd aan de leden van de Algemene Kerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters, Colleges van Diakenen en de voorzitters en scriba’s van de Wijkkerkenraden. Vervolgens hebben de Algemene Kerkenraden advies gevraagd aan de Colleges van Kerkrentmeesters en Colleges van Diakenen over de door de Commissie voorgestelde vermogensdeling. De Algemene Kerkenraden hebben deze adviezen besproken in hun gezamenlijke vergadering van 27 september 2012 waarbij werd vastgesteld dat de vier Colleges met de voorgestelde vermogensdeling konden instemmen. Op grond van deze conclusie hebben de Algemene Kerkenraden met instemming van de drie wijkkerkenraden unaniem besloten het proces van verzelfstandiging van de drie wijkgemeenten rond de Adventskerk, Lichtkring en Maranathakerk voort te zetten. Als volgende stap in dit proces hebben de drie wijkkerkenraden een beleidsplan, een sluitende meerjarenbegroting en een onderhoudsplan voor hun te verzelfstandigen wijkgemeente opgesteld. De wijkkerkenraden hebben deze plannen en begrotingen aan hun wijkgemeenten gepresenteerd en hun gemeenteleden gelegenheid geboden vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties te doen, waarna de wijkkerkenraden deze hebben vastgesteld. In hun gemeenschappelijke vergadering van 21 maart 2013 hebben de Algemene Kerkenraden de beleidsplannen van de Wijkkerkenraden besproken. De begrotingen en onderhoudsplannen zijn voor advies voorgelegd aan de Commissie Verzelfstandiging Wijkgemeenten. Na bestudering van deze financiële stukken heeft de commissie geconcludeerd dat de plannen als realistisch beschouwd kunnen worden en dat op basis van deze plannen de voorgenomen verzelfstandiging haalbaar is. Gesteund door de conclusie van de Commissie Verzelfstandiging Wijkgemeenten hebben de Algemene Kerkenraden een voorgenomen besluit tot verzelfstandiging van de drie wijkgemeenten genomen.


Wat zijn de volgende stappen in het traject naar verzelfstandiging?
  1. De Algemene Kerkenraden (HAK en GAK) vragen de wijkkerkenraden in te stemmen met het voorgenomen besluit tot verzelfstandiging na het informeren en horen van hun wijkgemeenten 
  2. Na ontvangst van de instemming van de drie wijkkerkenraden nemen HAK en GAK een definitief besluit en dienen een formeel verzoek tot verzelfstandiging in bij de Classis Alphen aan den Rijn
  3. HAK en GAK vragen het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) de beleidsplannen, meerjarenbegrotingen en onderhoudsplannen in behandeling te nemen
  4. De Classis laat via een bijzondere visitatie onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor de gevraagde verzelfstandiging van de drie wijkgemeenten
  5. Het RCBB onderzoekt of het voortraject procedureel juist is verlopen en toetst de voorgestelde vermogensdeling en de financiële haalbaarheid van de verzelfstandiging aan de hand van de ingediende stukken
  6. De Classis vraagt advies van het RCBB
  7. De Classis publiceert een voorgenomen besluit in een regionaal dagblad
  8. De Classis neemt een definitief besluit een maand na publicatie van het voorgenomen besluit
  9. De Classis legt het besluit ter goedkeuring voor aan de Generale Synode
  10. De Generale Synode beslist over het besluit van de Classis

Wanneer kan de verzelfstandiging van de drie Wijkgemeenten ingaan?
Zonder al te grote problemen in het vervolgtraject zou de verzelfstandiging van de drie Wijkgemeenten op 1 januari 2015 gerealiseerd kunnen zijn. 

Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Voor vragen kunt u zich wenden tot uw wijkkerkenraad.

Piet Pijper, voorzitter Gereformeerde Algemene Kerkenraad
Jaap Sonneveld, voorzitter Hervormde Algemene Kerkenraad
Comments