Diaconaat

In de boeken van het Oude Testament en in de verhalen van Jezus in het Nieuwe Testament speelt het recht van de armen een belangrijke rol. De Bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan onlosmakelijk verbonden liefde tot de naaste. Deze opdracht tot dienen is gericht aan de gehele gemeente en behoort tot de kern van het gemeente zijn. Sleutelbegrippen zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid.

De gemeente vervult haar diaconale opdracht met hulp van de diakenen. Hiervoor worden middelen ingezameld, beheerd en uitgedeeld. In de loop van de tijd heeft er een verbreding plaatsgevonden van de oorspronkelijke armenzorg naar maatschappelijke hulpverlening. Behalve het verlenen van noodhulp heeft de diaconie hierin vooral een verwijzende taak. Het signaleren van noden in de samenleving door gemeenteleden is een belangrijke voorwaarde om de diaconale taak inhoud te kunnen geven. Hiertoe worden gemeenteleden opgeroepen.

Onder de diaconale taken valt ook het omzien naar elkaar, niet alleen in onze directe omgeving maar wereldwijd. Concreet: van het faciliteren van het jaarlijkse bootreisje tot de uitzending naar Libanon en alles daar tussen in.

Doordat de Lichtkring de uitzendende gemeente is van Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah en hun kinderen, zijn er nauwe contacten met hun gemeente in Libanon, niet alleen op financieel gebied. Contactpersoon hiervoor is Henk Gerling (476981).

Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Heilig Avondmaal en het uitdelen van brood en wijn. Zij zorgen ervoor dat iedereen daaraan mee kan doen, zo nodig ook aan huis.
De diaconie is betrokken bij de voorbeden door met gebruikmaking van het voorbedenboek of op eigen initiatief de noden onder de aandacht te brengen en te danken voor goede uitkomsten en hoopvolle ontwikkelingen.
Tijdens de kerkdiensten worden onder verantwoordelijkheid van de diaconie collectegelden ingezameld. Oude postzegels en mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij de diaconie of bij iemand van de ZWO werkgroep (contact Annet Nievaart), de opbrengst komt ten goede aan ZWO doelen.

Wilt u contact opnemen met de diaconie kunt u na de dienst altijd 1 van de diakenen aanspreken of anders een e-mail sturen naar Albert Verduijn (secretaris) via het e-mailadres diaconie@pkn-lichtkring.nlComments