Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

Diaconaat

Diaconaat is: ‘Helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij’. Dit gebeurt zonder aanzien des persoons, door het delen van gaven, goederen, kennis, welvaart en welzijn in navolging van Christus. Het doel van de diaconie is ervoor te zorgen dat aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt. Het kan gaan om spanning van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld. Met het oog daarop zal de diaconie de leden van de wijkgemeenten informeren en zo toerusten, dat ook deze in woord en daad zullen opkomen voor hen die geen helper hebben. De diaconie draagt  er zorg voor dat voor dit doel collectes worden gehouden en de gelden zorgvuldig worden beheerd en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend. De diaconie streeft ernaar samen met alle gemeenteleden te groeien naar een diaconale gemeente.
De diakenen hebben een dienende taak in de kerkdiensten. Een belangrijke liturgische ondersteuning is de betrokkenheid van de diakenen bij het verdelen van de symbolen brood en wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
 
Het beleid van de diaconie richt zich op drie speerpunten:
1.  eredienst
2.  diaconale activiteiten in de wijkgemeenten
3.  diaconale activiteiten in de samenleving

Jeugdiakonaat:
De jeugddiaken is ambtsdrager en tevens lid van de jeugdraad. Hij of zij probeert jongeren te betrekken bij verschillende diaconale activiteiten binnen of buiten de kerk. Dit stimuleert de maatschappelijke bewustwording en het bieden van een helpende hand, daar waar nodig is. Diaconale taken zoals avondmaal legt de jeugddiaken o.a. uit tijdens de catechese en kindernevendienst. Ieder jaar proberen we enkele activiteiten te organiseren waarbij de jeugd actief in contact komt met het maatschappelijke kerkenwerk, zoals bij de kerstpakkettenactie van het DPA (Diaconaal Platform Alphen).

Kerkradio:
Voor informatie over en aansluiting op de kerkradio kunt u zich wenden tot de diaconie:
Contactpersoon: Arjo de Bruijn, diaconie@pkn-lichtkring.nl. Meer informatie vindt u op: http://www.pkn-lichtkring.nl/over-de-lichtkring/organisatie/kerkradio

Het volledige contactenoverzicht kunt u vinden op: http://www.pkn-lichtkring.nl/praktisch/contact