Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎Jeugdraad‎ > ‎

Protocol "In veilige handen"

                           

Notitie In veilige handen

Preventie- en integriteitsbeleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan        
Opgesteld door: Arie de Jong en Adriaan Lefeber
Versiedatum: 30 januari 2017
Status: Vastgesteld door de Kerkenraad d.d. 30 januari 2017

1) Inleiding
Van tijd tot tijd is in de media te lezen dat minderjarigen in het verleden binnen een kerk of club door een volwassene seksueel is misbruikt. Ook in kerkelijk Alphen is zo’n situatie bekend. Voor zover ons bekend heeft dit binnen de Lichtkring niet plaatsgevonden, echter willen we de kans dat dit plaatsvindt verkleinen door deze beleidsnotitie op te stellen en in te voeren. We willen het jeugdwerk namelijk in een ontspannen en veilige omgeving laten plaatsvinden, waarbij zowel de jeugd als de leiding voor seksueel grensoverschrijdend gedrag of het vermoeden daarvan wordt behoedt.

2) Beleid
Veel grenzen in het contact tussen medewerkers, vrijwilligers en kinderen dan wel jongeren in het jeugdwerk van de Lichtkring zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een andere jongere vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Voor kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om zich te ontwikkelen. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

De Kerkenraad van de Lichtkring vindt het belangrijk dat haar medewerkers, vrijwilligers en ambtsdragers die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Dat betekent enerzijds dat geen toespelingen worden gemaakt of handelingen worden verricht waardoor de grens van seksueel contact wordt overschreden. Anderzijds kan dat ook betekenen dat gesprekken met kwetsbare jongeren over bijvoorbeeld seksueel geaarde onderwerpen soms ook beter door 2 meerderjarigen uitgevoerd kunnen worden om discussie achteraf te voorkomen. In het bijzonder zal elke dienst van de kinderopvang, waar kinderen tot 4 jaar tijdens de kerkdienst naartoe gaan, minimaal door een volwassene en een jongere worden begeleid.

Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze (vrijwillige) medewerkers in het jeugdwerk een gedragscode opgesteld aan de hand van een voorbeeld die door de PKN wordt gehanteerd. Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een (vrijwillige) medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal de kerkenraad politie inschakelen en een melding doen bij het SMPR (Interkerkelijk Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties).

In de hoop nooit in een situatie te komen dat minderjarigen of meerderjarigen over vroegere situaties melding maken van seksueel misbruik is geen specifiek protocol voor de Lichtkring uitgewerkt, maar wordt het protocol van de PKN “Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties” gevolgd.

3) Melding maken
Het maken van een melding of het indienen van een klacht kan zowel door de benadeelde, namens de benadeelde (o.a. bij minderjarigen) of door het moderamen zelf worden gedaan. De melding wordt door de vertrouwenspersoon van de Lichtkring met de benadeelde besproken opdat zij samen nagaan wat het meest in belang van de benadeelde is. Daarnaast kan de benadeelde ook een melding bij de politie doen. 
Inmiddels heeft de Kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld in de persoon van Ruth Schreuders en Herman Bril.
Beiden hebben in het openbaar, tijdens een kerkdienst, de gelofte van geheimhouding afgelegd.
Dat betekent dat iedereen die deel uitmaakt van onze kerkelijke gemeente deze vertrouwenspersonen aan kan spreken, als ze twijfelt aan de handelwijze van een van onze vrijwilligers en medewerkers.
Dat hoeft niet alleen te gaan over het omgaan met de jeugd, maar zij zijn er ook als u onvrede voelt over handelingen van volwassenen onderling.

4) Doelgroep
Iedere meerderjarige (18+) die zich in het jeugdwerk inzet als betaalde kracht, stagiair(e), ambtsdrager of vrijwilliger vragen wij de gedragscode van de Lichtkring te ondertekenen. Hiermee verklaart deze persoon dat hij/zij de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zal handelen. Daarnaast overlegt deze persoon een VOG, zoals die gratis is aan te vragen.
Onder jeugdwerk verstaan we die groepen waarin minderjarigen vanuit de organisatie van de Lichtkring worden begeleidt en of onderricht, zoals de zondagse kinderopvang, clubwerk, jeugdkerk en het zeilkamp.

5) Aanvragen VOG
Meerderjarige vrijwilligers die een of meerdere taken binnen het jeugdwerk willen gaan verrichten worden door de contactpersoon van die geleding gemeld bij de scriba. De scriba zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar. De vrijwilliger ontvangt een mail met een link om de VOG aanvraag definitief te maken, waarna de toetsing door het ministerie van Veiligheid en Justitie plaatsvindt. De vrijwilliger ontvangt na goedkeuring de VOG en overhandigt deze aan de scriba. Wanneer de vrijwilliger twijfelt over de uitkomst i.r.t. het vrijwilligerswerk bespreekt de vrijwilliger dit met de vertrouwenspersoon in hoeverre de uitkomst onder voorwaarden het vrijwilligerswerk gedaan kan worden dan wel dat afgezien wordt van het vrijwilligerswerk.
Betaalde krachten die een of meerdere taken binnen het jeugdwerk willen gaan verrichten ontvangen van de scriba een aanvraag voor een VOG, die de betaalde kracht bij de gemeente inlevert. De betaalde kracht overlegt de goedgekeurde VOG aan de scriba.

6) Gerelateerde documenten
· Gedragscode In Veilige handen, website Lichtkring
· PKN, Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties, januari 2016, te raadplegen op www.webwinkel.pkn.nl
· SMPR, Over grenzen heen, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, te raadplegen op www.smpr.nl 

De in dit document genoemde gedragscode (om te ondertekenen) vindt u hier of onder aan deze pagina als pdf bestand.
                    
Herman Bril, 
vertrouwenspersoon-bril@pkn-lichtkring.info                           Ruth Schreuders, 
                                                                                              vertrouwenspersoon-schreuders@pkn-lichtkring.info
Ċ
Redactie Lichtkring,
22 apr. 2017 10:04
Comments