Pastoraat en Diaconaat

Pastoraat
Pastoraat is omzien naar elkaar in woord en daad, in Gods naam. Pastoraat gaat de hele gemeente aan en hoort bij het ambt van alle gelovigen. Overal waar mensen elkaar in de gemeente ontmoeten, vindt pastoraat plaats.
De gemeente is verdeeld in acht pastorale wijken, die onder leiding staan van een pastoraal ouderling. Deze geeft leiding aan het wijkteam waar doorgaans ook een pastoraal medewerkende en een contactpersoon deel van uitmaakt. En uiteraard zijn de predikanten ook pastoraal bij de wijken betrokken.
Alle nieuw ingekomenen worden door een contactpersoon bezocht. Indien verder contact op prijs wordt gesteld, kan dit worden aangegeven. Het wijkteam organiseert ieder jaar wijkontmoetingen.
 
Wij leven als gemeente graag met u mee in blijde en droevige gebeurtenissen. Neemt u gerust contact op met uw pastoraal ouderling of uw wijkpredikant.

Huwelijk
Voor vragen over een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij uw wijkpredikant. 

Doop
Als de predikanten bericht krijgen van de geboorte van een kind, nemen zij contact op met het betrokken gezin voor een kraambezoek. De ouders kunnen dan een eventuele doopwens ter sprake brengen. 

Belijdenis
Wilt u belijdenis van het geloof afleggen (en daarmee uw doop beamen) dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Bent u als kind niet gedoopt dan kan ook de volwassendoop volgen op de belijdenis.

Overlijden
In de Stiltenis van de Lichtkring staat een schaal waar na het overlijden van een gemeentelid, een witte steen wordt gelegd waarop de volledige namen staan, de datum van geboorte en van overlijden. Dit gebeurt met een kort ritueel op de zondag na een overlijden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van de overledenen en kunnen nabestaanden de witte steen meenemen.

Ziekenzalving
Ziekenzalving biedt een mogelijkheid om (in geval van ziekte) ons leven met zijn beperkingen ervaarbaar te verbinden met God. God is immers betrokken bij heel de mens, bij lichaam en geest, bij gezondheid en ziekte. Dat wordt met de ziekenzalving tot uitdrukking gebracht.
Wanneer er gevraagd is om een ziekenzalving, wordt een moment gekozen, waarop de predikant, de pastoraal ouderling en eventueel andere mensen die de zieke graag erbij wil hebben, aanwezig kunnen zijn. Er wordt een korte orde van dienst gevolgd, waarbij wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel wordt gelezen. Een van de onderdelen is het zegenen van de zieke. Daarna wordt met een beetje geurige zalf of olie zijn of haar voorhoofd en handen aangeraakt. Eigenlijk is ziekenzalving dus een bijzondere manier van zegenen. Het kan heilzaam zijn, op heel verschillende manieren. Als u erover denkt om hierom te vragen, informeer dan gerust eens bij een van predikanten. Zij kunnen u meer informatie geven.

Diaconaat
In de boeken van het Oude Testament en in de verhalen van Jezus in het Nieuwe Testament speelt het recht van de armen een belangrijke rol. De Bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan onlosmakelijk verbonden liefde tot de naaste. Deze opdracht tot dienen is gericht aan de gehele gemeente en behoort tot de kern van het gemeente zijn. Sleutelbegrippen zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid.
 
De gemeente vervult haar diaconale opdracht met hulp van de diakenen. Hiervoor worden middelen ingezameld, beheerd en uitgedeeld. In de loop van de tijd heeft er een verbreding plaatsgevonden van de oorspronkelijke armenzorg naar maatschappelijke hulpverlening. Behalve het verlenen van noodhulp heeft de diaconie hierin vooral een verwijzende taak. Het signaleren van noden in de samenleving door gemeenteleden is een belangrijke voorwaarde om de diaconale taak inhoud te kunnen geven. Hiertoe worden gemeenteleden opgeroepen.

Onder de diaconale taken valt ook het omzien naar elkaar, niet alleen in onze directe omgeving maar wereldwijd. Concreet: van het faciliteren van het jaarlijkse bootreisje tot de uitzending naar Libanon en alles daar tussen in.

Doordat de Lichtkring de uitzendende gemeente is van Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah en hun kinderen, zijn er nauwe contacten met hun gemeente in Libanon, niet alleen op financieel gebied. Contactpersoon hiervoor is Henk Gerling (476981).

Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Heilig Avondmaal en het uitdelen van brood en wijn. Zij zorgen ervoor dat iedereen daaraan mee kan doen, zo nodig ook aan huis.
De diaconie is betrokken bij de voorbeden door met gebruikmaking van het voorbedenboek of op eigen initiatief de noden onder de aandacht te brengen en te danken voor goede uitkomsten en hoopvolle ontwikkelingen.
Tijdens de kerkdiensten worden onder verantwoordelijkheid van de diaconie collectegelden ingezameld. Oude postzegels en mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij de diaconie of bij iemand van de ZWO werkgroep (contact Annet Nievaart), de opbrengst komt ten goede aan ZWO doelen.
Comments