Pastoraat

Pastoraat
Pastoraat is omzien naar elkaar in woord en daad, in Gods naam. Pastoraat gaat de hele gemeente aan en hoort bij het ambt van alle gelovigen. Overal waar mensen elkaar in de gemeente ontmoeten, vindt pastoraat plaats.
De gemeente is verdeeld in vier pastorale wijken, die onder leiding staan van een pastoraal ouderling. Deze geeft leiding aan het wijkteam waar doorgaans ook een pastoraal medewerkende en een contactpersoon deel van uitmaakt. En uiteraard zijn de predikanten ook pastoraal bij de wijken betrokken.
Alle nieuw ingekomenen worden door een contactpersoon bezocht. Indien verder contact op prijs wordt gesteld, kan dit worden aangegeven. Het wijkteam organiseert ieder jaar wijkontmoetingen.
 
Wij leven als gemeente graag met u mee in blijde en droevige gebeurtenissen. Neemt u gerust contact op met uw pastoraal ouderling of uw wijkpredikant. Zie voor contactgegevens het contactenoverzicht.

Huwelijk
Voor vragen over een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij uw wijkpredikant. 

Doop
Als de predikanten bericht krijgen van de geboorte van een kind, nemen zij contact op met het betrokken gezin voor een kraambezoek. De ouders kunnen dan een eventuele doopwens ter sprake brengen. 

Belijdenis
Wilt u belijdenis van het geloof afleggen (en daarmee uw doop beamen), dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Bent u als kind niet gedoopt, dan kan ook de volwassendoop volgen op de belijdenis.

Overlijden
In de Stiltenis van de Lichtkring staat een schaal waar na het overlijden van een gemeentelid, een witte steen wordt gelegd waarop de volledige namen staan, de datum van geboorte en van overlijden. Dit gebeurt met een kort ritueel op de zondag na een overlijden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van de overledenen en kunnen nabestaanden de witte steen meenemen.

Ziekenzalving
Ziekenzalving biedt een mogelijkheid om (in geval van ziekte) ons leven met zijn beperkingen ervaarbaar te verbinden met God. God is immers betrokken bij heel de mens, bij lichaam en geest, bij gezondheid en ziekte. Dat wordt met de ziekenzalving tot uitdrukking gebracht.
Wanneer er gevraagd is om een ziekenzalving, wordt een moment gekozen, waarop de predikant, de pastoraal ouderling en eventueel andere mensen die de zieke graag erbij wil hebben, aanwezig kunnen zijn. Er wordt een korte orde van dienst gevolgd, waarbij wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel wordt gelezen. Een van de onderdelen is het zegenen van de zieke. Daarna wordt met een beetje geurige zalf of olie zijn of haar voorhoofd en handen aangeraakt. Eigenlijk is ziekenzalving dus een bijzondere manier van zegenen. Het kan heilzaam zijn, op heel verschillende manieren. Als u erover denkt om hierom te vragen, informeer dan gerust eens bij een van predikanten. Zij kunnen u meer informatie geven.
Comments