Profielschets

Profielschets predikant

Protestantse Gemeente de Lichtkring 
woonwijk Kerk en Zanen - gemeente Alphen aan den Rijn 

Gemeente 
De wijk Kerk en Zanen is een nieuwbouwwijk in de gemeente Alphen aan den Rijn, midden in het Groene Hart waar het prettig wonen en werken is. De wijk is negenentwintig jaar geleden ontstaan. De kerkelijke gemeente is in 1991 opgericht en met de wijk meegegroeid. Bijna een kwart van de circa 1.800 leden is jonger dan vijfentwintig jaar. Er is een relatie met een zorgcentrum en diverse scholen in de wijk. In 2006 is een nieuw en functioneel kerkgebouw betrokken, de Lichtkring, het enige kerkgebouw in de wijk. De gemeente is in de afgelopen jaren volwassen geworden en in een bloeiende fase beland, maar het pioniersstadium is nog niet achter de rug. In een samenleving waarin geloof minder vanzelfsprekend wordt, willen we als gemeente verbinding leggen met de wijk door present te zijn. Voor deze ontwikkeling in de komende jaren is een drietal speerpunten benoemd. 
• Geloof ter sprake brengen (‘voorbij de verlegenheid’) 
• Uitnodigend netwerken (‘buren gezocht’) 
• Samen aan tafel (‘niemand aan de kant’) 

Taak 
De gemeente heeft een vaste predikantsplaats en een kerkelijk werker met een contract tot 2024. De gemeente zoekt een predikant via de mobiliteitspool. Het is primair de taak van de nieuwe predikant om in collegiale samenwerking, door prediking en pastoraat, de gemeente toe te rusten bij het verder opbouwen van de gemeente tot eer van onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De focus ligt in het verlengde van de bovengenoemde speerpunten: 
• Het ter sprake brengen van het geloof in een omgeving waarin openheid misschien wel, maar geloof niet meer vanzelfsprekend is. Door middel van toerusting en gebed gemeenteleden helpen ‘de verlegenheid voorbij’ te komen. 
• Verbinding leggen tussen de leefwereld van mensen van nu en het Evangelie van Jezus Christus. 
• Vanuit de eigenheid van de Lichtkring wegen zoeken om kerk in de buurt te zijn, mensen in beweging te krijgen en te verbinden. 
• Het werven en coachen van mensen en stimuleren van activiteiten op een manier, die de opbouw in de hele gemeente bevordert. 
• Er is geen vaste werkverdeling tussen de collega’s. Deze kan en mag zich in de tijd ontwikkelen 

Profielschets 
voor predikant De Lichtkring te Alphen aan den Rijn – 22 mei 2019 Profiel Er wordt gezocht naar een predikant(e) die: 
• Een eigen persoonlijk en herkenbaar geloof heeft in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. 
• Prediking centraal stelt en door pastoraat en gebed aandacht heeft voor de mens met zijn of haar levensvragen. 
• Voorgaat in de zoektocht naar God en het leggen van de verbinding met elkaar. 
• Gevoel heeft voor de Protestantse traditie en daarmee oog voor de veelkleurigheid in de PKN. 
• In staat is eigentijdse impulsen te geven aan de eredienst en de huidige leefwereld theologisch te verdiepen. 
• Hart heeft voor jong en oud en kan schakelen waar nodig. 
• Een krachtige bijdrage levert aan communicatie en bestuurs- en beleidszaken. 

Persoonlijkheid 
Bij dit profiel past iemand die: 
• Zowel empathisch als daadkrachtig is. 
• Mensen enthousiasmeert en in beweging kan krijgen. 
• Open en vertrouwenwekkend, warm en motiverend is. 
• Situationeel kan variëren in manier van werken en communiceren. 
• Zelfstandig werkt en uitstekend kan samenwerken. 
• Duidelijk kan communiceren en creatief is in PR. 

Geboden wordt: 
• Een dienstverband van 80 %.
• Een inspirerende en pluriforme gemeente, die volop in beweging is, met een flinke actieve kern en een grote groep randkerkelijken. Vanuit hun persoonlijk geloof zijn de actieve gemeenteleden betrokken bij elkaar en hun omgeving. Er zijn vele vrijwilligers. 
• Collegiale samenwerking met twee fijne collega’s. 
• Er is geen pastorie aanwezig. Het College van Kerkrentmeesters denkt graag mee bij het zoeken naar huisvesting. 
• Er is ruimte om in de tijd te variëren in het werkpakket en daardoor verder te kunnen ontwikkelen. 

Informatie 
Nadere informatie over onze kerkelijke gemeente is te vinden op onze website www.pkn-lichtkring.nl Nadere informatie over onze burgerlijke gemeente is te vinden op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn, www.alphenaandenrijn.nl. Natuurlijk staan wij u ook graag persoonlijk te woord. U kunt bellen met PM. 

Reactie 
Uw reactie kunt u tot uiterlijk PM per mail richten aan PM. Uiterlijk PM zult u nader geïnformeerd worden over het vervolg van de procedure en de eventueel volgende selectiestappen.
Comments