Vertrouwenspersonen

 Gedragscode In Veilige Handen                 

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers/vrijwilligers en kinderen/jongeren in het jeugdwerk van de kerkelijke gemeente zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een andere jongere vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Voor kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om zich te ontwikkelen. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn! 

De Kerkenraad van de Lichtkring vindt het belangrijk dat haar medewerkers, vrijwilligers en ambtsdragers die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden.
Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze medewerkers in het jeugdwerk een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als vrijwilliger, ambtsdrager, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij deze gedragscode te ondertekenen. Hierin wordt verklaard dat onze medewerkers de gedragscode kennen en niet tegen de gedragscode in zullen handelen.

Ook heeft de Kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld in de persoon van Ruth Schreuders en Herman Bril.
Beiden hebben in het openbaar, tijdens een kerkdienst, de gelofte van geheimhouding afgelegd.
Dat betekent dat iedereen die deel uitmaakt van onze kerkelijke gemeente deze vertrouwenspersonen aan kan spreken als ze twijfelt aan de handelwijze van een van onze vrijwilligers en medewerkers.
Dat hoeft niet alleen te gaan over het omgaan met de jeugd, maar zij zijn er ook als u onvrede voelt over handelingen van volwassenen onderling.
Overtreding van de code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.
Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal de vertrouwenspersoon de politie inschakelen en een melding doen bij het SMPR (Interkerkelijk Samenwerkingsverband
tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties).

Verder vindt u op de website van de PKN een volledig protocol voor dergelijke zaken, wat wij volledig respecteren en waarnaar we zullen handelen indien nodig.

Namens de Kerkenraad,

Arie de Jong, Jeugdouderling en voorzitter Jeugdraad

Zie ook het Protocol "In Veilige handen", onder organisatie-jeugdraad of klik hier.

                      
Ruth Schreuders                                                                Herman Bril,vertrouwenspersoon-bril@pkn-lichtkring.info
Comments