Reisverslag Libanon

Geplaatst 3 jul. 2016 12:44 door Redactie Lichtkring   [ 5 jul. 2016 12:16 bijgewerkt ]
Van 19 tot 25 mei werd namens de Lichtkring door ds. Ronelle Sonnenberg, Flip Geerling en Henk Gerling een bezoek gebracht aan het door onze gemeente uitgezonden predikantenechtpaar Wilbert van Saane en Rima Nasrallah. Hieronder hun verslag.


Doel van het bezoek: 
Het vergroten van inzicht in het werk van Wilbert van Saane en Rima Nasrallah en hen namens onze gemeente bemoedigen. 
Met deze kennis komen tot voorstellen voor diaconale / missionaire ondersteuning van projecten waaraan zij verbonden zijn / zich verbonden hebben.

Bevolkingssamenstelling van Libanon
Libanon Land van: 4.5 miljoen oorspronkelijke bewoners
700.000 Palestijnse migranten
1.5 miljoen Syrische geregistreerde vluchtelingen
0.5 miljoen niet geregistreerde vluchtelingen
Enige honderdduizenden van andere origine 

Om dit in perspectief met Nederland te zetten: 
op 3 Libanese burgers 2 vluchtelingen
op 170 Nederlandse burgers 1 vluchteling
Notitie hierbij: In Nederland is er zicht op een status voor de vluchteling, in Libanon is dat niet het geval.

Beschrijving Haigazian University waaraan Wilbert is verbonden
De Haigazian University in Beiroet is gesticht in 1955 door het Armeense zendingsgenootschap van Amerika en de unie van de Armeense Evangelische kerken in het Midden Oosten. Er worden met name alfa wetenschappen gedoceerd waarbij de nadruk ligt op tolerantie, goede verhoudingen tussen leraren, en het onderling verbinden door gezamenlijk in vrijheid te zoeken naar waarheid. Er zijn zowel dag- als avondopleidingen op verschillende niveaus.
        
 Hoofdingang universiteitsgebouw                                       Gevelsteen Near East School of Theology

Beschrijving Near East School of Theology (NEST) waaraan Rima is verbonden
De NEST is een interconfessioneel Protestant seminarie in dienst van de Evangelische kerken in het Midden Oosten. Het belangrijkste doel is het trainen van pastores en kerkelijk werkers voor hun dienst aan de kerken en andere Evangelische organisaties in het Midden Oosten. De school verzorgt ook permanente educatie voor pastores en kerkelijk werkers in actieve dienst en theologische opleidingen voor leken. De NEST staat open voor ieder die geïnteresseerd is in het Protestantse geloof, ongeacht religieuze achtergrond. Ook studenten van buiten het Midden Oosten die geïnteresseerd zijn in Bijbelstudies tegen de culturele achtergrond van het Midden Oosten, het Islamisme of de orthodoxe kerken kunnen hier terecht.

Beschrijving Evangelical church
De kerk waar Wilbert en Rima met hun kinderen komen is de Evangelische kerk van Beiroet. Dit is de centrumkerk voor 8 andere Evangelische kerken in de regio, gesticht in 1848. De diensten zijn in het Arabisch, hoewel de meeste gemeenteleden Engels spreken. Vanuit deze kerk vinden veel activiteiten plaats zoals zondagschool, jongerenbijeenkomsten en vrouwengroepen. Verder sociale, culturele en diaconale activiteiten ten behoeve van de kerkleden en de gemeenschap er omheen. Tijdens de burgeroorlog is het oorspronkelijke kerkgebouw verwoest, maar later kon herbouw plaatsvinden. Ook de kerkgemeenschap en zijn sociale structuren hebben veel te lijden gehad onder de burgeroorlog. De kerk is betrokken bij vele sociale en educatieve projecten (o.a. lager en voortgezet onderwijs op verschillende locaties in en buiten Beiroet, hulp in achterstandswijken, het Schneller instituut en -school (theoretisch en praktisch), veelal in samenwerking met zusterkerken en zendingsorganisaties (EMS). De kerk laat zich leiden door de liefde van Christus voor alle mensen, ongeacht, ras, huidskleur, gender of religieuze overtuiging.
        
Evangelical Church Beiroet                                                 Glas in loodraam Evangelical Church Beiroet

Activiteiten Wilbert op universiteit 
Wilbert is aangesteld als studentenpastor, wat betekent dat hij Bijbelonderwijs in brede zin op de Hagaizian University verzorgt. Dagelijks vinden er bezinningssamenkomsten plaats, er is een koortje en er worden conferenties door hem georganiseerd. In het kader van hun opleiding geven studenten presentaties over voor hun studie relevante onderwerpen. Verder is Wilbert verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan studenten. Omdat veel van hen uit hun vaderland zijn gevlucht en vaak zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt legt dit een steeds groter beslag op zijn beschikbare tijd. Tijdens ons bezoek hebben we gemerkt dat hij op de universiteit een graag geziene figuur is.

Activiteiten Rima op Nest 
Rima is aangesteld als docente praktische theologie. Zij geeft lessen in dat vak aan zowel de ingeschreven studenten als aan kerkelijk werkers en pastores. Veel van de pastores en studenten komen uit het buitenland, niet alleen uit de omringende landen maar uit de hele wereld. Onder de studenten bevinden zich veel vluchtelingen uit omliggende landen, voornamelijk uit Syrië. Evenals Wilbert geeft zij veel aandacht aan degenen die getraumatiseerd zijn, wat niet haar eigenlijke taak is. De NEST is een hechte gemeenschap, waar buiten de lessen ook aandacht is voor onderlinge gesprekken, kunstzinnige vorming, cultuur en muziek. Rima manifesteert zich als een drijvende kracht voor de NEST-gemeenschap. 

Activiteiten Evangelical Church o.a. door Wilbert en Rima 
Wilbert en Rima zijn betrokken bij tal van projecten die uitgaan van de Evangelische kerk. Er is een sterke verwevenheid met de Haigazian universiteit en met de NEST. Veel studenten zijn vrijwilliger in diverse projecten op het gebied van scholing, vorming, jeugd- en kinderzorg, ouderenzorg, terugbrengen van analfabetisme onder vluchtelingenkinderen, opvang van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van mishandeling, huiselijk geweld en verwaarlozing. Bij de scholing wordt niet alleen aandacht besteed aan normale schoolvakken maar er ligt ook een sterke nadruk op hygiëne, ethiek en tolerantie voor andere geloven. Er wordt deelgenomen door zowel Christenen als Moslims. Vanuit een sterk geloof wordt er gewerkt aan een samenleving waar Christenen en Moslims kunnen samenleven in vrede. Diverse van deze projecten zijn door ons bezocht.

Naast de hiervoor vermelde bezoeken aan de Haigazian University, de NEST en de Evangelical church hebben we de volgende bezoeken gebracht.
Het social action committee. 
Twee gepassioneerde dames en een groep van 24 vrijwilligers uit de Armeense gemeenschap waarvan sommigen zijn opgeleid aan de Haigazian University geven Bijbelles aan kinderen vanaf 5 jaar. Ethiek, respect en hygiëne worden hier benadrukt. Ook is er ruimte voor zang en spel Deze activiteiten vinden plaats op tijden dat de schoollokalen die ze mogen gebruiken niet voor het dagelijks onderwijs nodig zijn, dus op zaterdagen, zondagen en tijdens schoolvakanties. Verder wordt er gezorgd voor huiswerkbegeleiding van kinderen die dat nodig hebben. Via de kinderen wordt men ook geconfronteerd met sociale noden van o.a. hun ouders, waar zij zo mogelijk inspringen. Naast de school is een bejaardencentrum dat van de kerk uitgaat (niet door ons bezocht).
       

Armeense school in de wijk Bourj Hammoud.
Deze school maakt deel uit van een complex waarop ook een Armeense kerk staat, gevestigd in een achterstandswijk. Ook hier een grote verwevenheid tussen kerk en school. De directrice van de school beschikt over beperkte middelen, maar komt tot nu toe ieder jaar rond. "Steeds als we tekort dreigen te komen doet God wel weer een wonder". De aan de kerk verbonden predikant is afkomstig uit een dorp in Syrië (Kessab) en twee jaar geleden met zijn gemeenteleden daar vandaangevlucht toen IS het dorp dreigde in te nemen (wat kort daarop ook gebeurde).

Het Schneller instituut
Het Schneller instituut is in 1860 opgericht in Jeruzalem als weeshuis. In 1952 is het verplaatst naar de plaats Khirbet Kanafar in de Bekaavallei inLibanon waar nu achterstandkinderen en wezen huisvesting, scholing en beroepsonderwijs krijgen. De toelating is ongeacht ras, religie of geaardheid. De school is eigendom van- en wordt gerund door- de Evangelische kerk in Beiroet. Financiële ondersteuning komt met name van kerken in Duitsland. Er ligt een sterke nadruk op tolerantie en vreedzaam samenleven. Er zijn ruim 300 leerlingen tussen 3 en 20 jaar waarvan en ruim 100 intern in woongroepen gehuisvest zijn. Er wordt primair- , middelbaar- en beroepsonderwijs gegeven (houtbewerking, metaalbewerking, elektrotechniek, autotechniek en mode). De jongerengroep van de Lichtkring zal hier drie dagen bivakkeren om mee te helpen aan kampactiviteiten.
          
                                                                                           Het Schneller instituut 
Schooltje in Kap Elias
Dit schooltje is ongeveer 3 maanden geleden van start gegaan en wordt gerund door Ramaq Abbout, de echtgenote van een predikant die we later ontmoet hebben. Samen met twee onderwijzeressen en een assistent (t.b.v. getraumatiseerde kinderen) wordt in drie klassen les gegeven aan ongeveer 50 kinderen tussen 7 en 11 jaar uit twee vluchtelingenkampen in de nabijheid. Het is de bedoeling dat zij daarna kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Er wordt bijbelles gegeven en er is veel aandacht aan liefde, tolerantie, hygiëne en ethiek. Verder wordt er veel gezongen en muziek gemaakt. Zij zouden graag de beschikking krijgen over een keyboard.
           

Bezoek vluchtelingenkamp bij Khirbet Quanafar
In dit vluchtelingenkamp zitten al 5 jaar Syrische vluchtelingen en hun gezinnen. Sommige kinderen zijn hier geboren. De volwassenen maken zich zorgen over de vraag wanneer zij kunnen terugkeren, hoe ze de situatie in Syrië zullen aantreffen en of ze het tentenkamp kunnen ruilen voor wat betere huisvesting. Wat hen verder erg bezig hield was de vraag naar onderwijs voor hun kinderen. Tot voor drie maanden waren zij hiervan verstoken, maar nu is er het schooltje in Kamp Elias, waar een beperkt aantal kinderen een tijdje terecht kan. Ter illustratie van de situatie: er vond een discussie plaats tussen de moeder van een kind van 7 jaar en het hoofd van het schooltje. Moeder moest voor een operatie naar het ziekenhuis. Om daarvoor geld te verdienen moest ze samen met haar man op het land werken. Het meisje van 7, dat was toegelaten op het schooltje werd nu weer thuis gehouden om op haar broertje van 1 jaar te passen. Schrijnende situatie.

Bezoek aan predikant in Khirbet Qanafar
Toni Abboud (de echtgenoot van het hoofd van het schooltje) is predikant in dit dorpje, waar ook het vluchtelingenkamp is gelegen. Van de oorspronkelijke bewoners hebben er steeds meer het dorpje verlaten en de kerk wordt dus steeds dunner bevolkt.  Dominee Abbout verliest daardoor de moed niet: "Jezus had ook maar een kleine groep om zich heen, maar de goede boodschap die werd uitgedragen had een grote impact!" De Evangelische kerk richt zich sterk op de problemen die zich voordoen, o.a. in het vluchtelingenkamp en werkt daarin samen met de Rooms Katholieke kerk en de Maronitische kerken. De Christenen spreken met de Moslims over hun over het Oude Testament en de Koran. Het Nieuwe Testament ligt nog erg gevoelig in die dialoog, maar de waarde daarvan zal wel blijken uit hun daden. 

Bezoek aan de Evangelical Church in Beiroet / overhandiging wandkleden
Op zondag hebben we de thuiskerk van Wilbert en Rima bezocht. De diensten worden in het Arabisch gehouden. Dominee Badr was de voorganger, Ronelle preekte in het Engels, waarna dominee Badr dit weer in het Arabisch doorgaf. Na afloop van de dienst waren er veel enthousiaste geluiden over de preek te horen tijdens het koffiedrinken buiten. De kerkgangers stelden ons bezoek op hoge prijs. Na het koffiedrinken hebben we nog een samenkomst met dominee Badr en zijn vrouw (die veel diaconaal werk coördineert) gehad en uitleg gekregen over de betrokkenheid van de kerk bij de problemen die zich voordoen m.b.t. mensen met een achterstand en vluchtelingen. Tijdens deze bijeenkomst werden de wandkleden van Wil Christiaanse die we vanuit de Lichtkring hadden meegenomen, overhandigd en dankbaar in ontvangst genomen.
      

Ontmoeting met 6 jongeren van de ABC groep
We hebben op zondagavond in de NEST een goed gesprek gehad met 6 jongeren van de ABC groep. Zij zijn (met anderen) gastheer/gastvrouw voor het bezoek dat onze jongeren in juli aan Libanon gaan brengen. Twee van onze jongeren hadden een introductieboekje meegegeven. Hiervan werd gretig kennis genomen. We hebben een paar voorlopige afspraken gemaakt m.b.t. het tegenbezoek, dat zij het liefst kort na de kerst aan Alphen hopen te brengen.
               
                                                                                              Haigazian University
Bezoek aan de Haigazian University
Met Wilbert op de universiteit een openbare lezing bijgewoond over de diaspora waarin een groot gedeelte van het Armeense volk leeft. Daarna heeft Wilbert ons rondgeleid op het universiteitscomplex. Verder mochten we aanwezig zijn bij de presentatie van 5 van zijn studenten (Moslims, Druzen en Christenen) over verschillende theologische onderwerpen. Opvallend was de aandacht die ze voor elkaars presentatie hadden en de openheid waarmee ze elkaar vragen stelden. 
Ontmoeting met de president van de NEST
Tijdens de ontmoeting met de president van de NEST werd uitleg gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van dit instituut. Hierover is in het begin van deze presentatie al e.e.a. gezegd. De NEST is een inter-confessioneel seminarie in dienst van de Evangelische kerken in het Midden Oosten. Het is een samenwerkings -verband tussen Presbyteriaanse, Lutherse, Episcopale en Armeens evangelische gemeenschappen. 

Bijwonen van een kapelviering
Dagelijks is er in de NEST een kapelviering. Meestal heeft één van de studenten de leiding. Geen preek, maar Bijbellezing, gebed en gezang. Deze keer ging John, een student uit Kenia, voor. Hij zong a capella een lied uit Kenia over de gemeenschap met God en de rijkdom die we daarin ervaren.
            
Kapelviering                                                                                     Les door Rima/ Ronelle

Bijwonen van een les door Ronelle en Rima
Ronelle gaf een inleiding over "God in Nederland", hoe het aantal kerken en kerkgangers steeds kleiner wordt en hoe het is om als vrouw predikant te zijn in een seculiere samenleving. De aanwezige studenten hadden verschillende godsdienstige en culturele achtergronden. Uit de vraagstelling bleek een grote interesse.
Hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten. Ter onderbreking hiervan werden korte bezoeken gebracht aan de binnenstad van Beiroet, Byblos en Sidon. Hieronder een paar afbeeldingen.
           
Historisch Beiroet                                                                              Opgravingen in Byblos
Kruisvaardersbastillon in Sidon
Comments