Praktisch‎ > ‎

Giften - ANBI gegevens

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente de Lichtkring in Alphen aan den Rijn
RSIN/Fiscaal nummer: 823967098

RSIN/Fiscaal nummer: 824238485 (diaconie PKN Lichtkring)

Website adres: www.pkn-lichtkring.nl 
Adres: Amerikalaan 91, 2408 TV, Alphen aan den Rijn
Postadres: Thailandsingel 70, 2408 HV,  Alphen aan den Rijn

De Protestantse Gemeente de Lichtkring in Alphen aan den Rijn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse kerk Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente de Lichtkring te Alphen aan den Rijn.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad tenminste 12 leden (6 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente aangevuld met 2 predikanten en een jeugdwerker.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 

Het beleidsplan van Protestantse Gemeente de Lichtkring in Alphen aan den Rijn vindt u op

 
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De algemene activiteiten en de financiële verslagen vindt u op deze onder:

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
De meest recente begrotingen van onze kerk en de diaconie vindt u hieronder.

College van Kerkrentmeesters:

Klik hier voor de meest recente begroting van het College van Kerkrentmeesters. 
Mocht de link niet meer actueel zijn,, kijk dan onder www.pkn-lichtkring.nl/actueel/nieuws-lichtkring en zoek op begroting.

Diakonie/ZWO:

Klik hier voor de begroting ZWO 2020
Klik hier voor de begroting diaconie 2020

Klik hier voor de begroting diaconie 2019

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Hier vind u de verschillende jaarrekeningen:

College van Kerkrentmeesters
Klik hier voor de meest recente jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters.
Mocht de link niet meer actueel zijn,, kijk dan onder www.pkn-lichtkring.nl/actueel/nieuws-lichtkring en zoek op jaarrekening.

Diakonie/ZWO:


Klik hier voor de jaarrekening diaconie 2018
Klik hier voor de jaarrekening ZWO 2018
Klik hier voor de jaarrekening ZWO 2017
Klik hier voor de jaarrekening 2017 diaconie
Klik hier voor de jaarrekening ZWO 2016
Klik hier voor de jaarrekening diaconie 2016
Klik hier voor de jaarrekening van de ZWO 2015

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
NB: desgewenst is nog een beknopte nadere toelichting te overwegen op specifieke posten, bijv. die een incidenteel karakter hebben (zoals restauratie van een kerkgebouw).

Comments