Praktisch‎ > ‎

Giften

Actie Kerkbalans
Ieder jaar wordt er in de loop van januari de actie Kerkbalans gehouden. In deze actie wordt u van harte uitgenodigd uw vrijwillige bijdrage voor het lopende jaar toe te zeggen via de formulieren die bij u worden bezorgd en weer opgehaald. De actie Kerkbalans is nodig omdat we als kerk geen overheidssubsidie krijgen en dus de kosten van vooral pastoraat en kerkelijk werkers, alsmede onderhoud van gebouwen als kerkelijke gemeente moeten opbrengen. Uw financiële steun is dus van harte welkom! 

De bankrekening voor de actie Kerkbalans is: 
NL41 INGB 0677 7074 36 t.n.v. protestantse gemeente de Lichtkring Alphen aan den Rijn

Informatie over de actie bij: Wim van Tongeren (470963)

Diaconie
Ieder jaar in mei wordt er aan u gevraagd om een vrijwillige bijdrage te geven voor zowel de diaconie als de ZWO. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor noodhulp, giften aan diverse doelen maar ook om het plaatselijke diaconale werk mogelijk te maken. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld de kerstpakkettenactie, nieuwjaarsbijeenkomst, bootreisje maar meer recent ook het plaatselijke vluchtelingenwerk.
Uw vrijwillige bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL72 TRIO 0784 8853 97 t.n.v. Diaconie PKN Lichtkring. Op deze rekening kunt u ook overige giften of bijdragen aan collectes overmaken. Wilt u het doel van uw gift in de omschrijving vermelden?
Uw vrijwillige bijdrage voor de ZWO kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL68 TRIO 0198 1026 90 t.n.v. ZWO PKN Lichtkring. Op deze rekening kunt u ook giften overmaken voor het werk van Wilbert en Rima in Libanon. Wilt u ook hier het doel van uw gift in de omschrijving vermelden?

Kleine Kas
Het banknummer van de kleine kas: NL 31 RBRB 0851 5908 96 t.n.v. PKN de Lichtkring.

Collectebonnen  
Indien u gebruik wenst te maken van collectebonnen dan kunt u deze bestellen door het gewenste bedrag over te maken op bankrekening NL31 RBRB 0851 5908 96 t.n.v. Protestantse Gemeente de Lichtkring te Alphen aan den Rijn (let op: rekening nummer is gewijzigd).

Een vel van € 15,00 bestaat uit 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1,00.

Bij het overmaken graag vermelden dat het om een bestelling van collectebonnen voor de Lichtkring gaat, wat uw adres is en hoeveel vellen u wenst. Na enkele weken worden de bonnen thuisbezorgd.

Verzekering van vrijwilligers  
De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk hebben voor hun vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade waarvoor de kerk aansprakelijk is. De kerk kan aansprakelijk worden gesteld wanneer er schade is ontstaan waar zij schuld aan heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om nalatigheid of een onrechtmatige daad. De kerk heeft zowel een aansprakelijkheidsverzekering voor haar vrijwilligers afgesloten als een ongevallenverzekering. Wie als vrijwilliger te maken krijgt met een schade doet er verstandig aan om contact op te nemen met de Wijkraad van Kerkrentmeesters, die de schade begeleidt naar de juiste verzekeraar.

Erfstellingen, legaten en testamenten  
Veel mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit moet gebeuren. Vaak regelen zij hun nalatenschap in een testament waarin ook een goed doel opgenomen kan worden. De plaatselijke kerkelijke gemeente is hiervan een voorbeeld. Wilt u meer informatie over deze materie: op onze website www.pkn-lichtkring.nl staat een artikel over dit onderwerp. Neemt u ook gerust contact op met een lid van de Wijkraad Kerkrentmeesters of met één van de predikanten. 

Extra belastingvoordeel bij een periodieke gift
Vanaf 2014 is het mogelijk de giften die u aan de kerk doet vast te leggen in een periodieke schenking zonder de notaris. Het enige dat u hoeft te doen, is het downloaden van het formulier “Periodieke gift in geld” op de website van de Belastingdienst (link: Formulier periodieke gift in geld). Het formulier vult u in en kunt u afgeven aan het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters. Onderaan deze pagina vindt u een bijlage met de volledige uitleg over dit onderwerp.
Ċ
Redactie Lichtkring,
19 dec. 2015 07:24