Skip to main content

Wat te doen bij ...

Op deze pagina kunt u lezen wat u kunt doen en met wie u contact kan opnemen in een aantal specifieke gevallen.

Huwelijk

Voor vragen over een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij uw wijkpredikant.

Ieder die een huwelijk of een samenlevingsrelatie op het gemeentehuis heeft laten registreren en die daarover in de kerk de zegen van God wil vragen, kan contact opnemen met één van de voorgangers. In onze gemeente kunnen ook partners van hetzelfde geslacht tijdens een daarvoor bedoelde kerkdienst Gods zegen over hun relatie ontvangen. De voorganger bereidt samen met jullie in twee voorbereidende gesprekken de huwelijksdienst voor. Als de kerkdienst in de Lichtkring gaat plaatsvinden, is het verstandig de kerk vroegtijdig te reserveren bij de beheerder.

Geboorte en doop

We stellen het bijzonder op prijs als u de wijkpredikant, uw ouderling en de ledenadministratie op de hoogte brengt van de geboorte van uw kind. De geboorte wordt vermeld in het eerstvolgende kerkblad en genoemd in de eerstvolgende kerkdienst als de wijkpredikant op de hoogte wordt gesteld van de geboorte.

Als de predikanten bericht krijgen van de geboorte van een kind, nemen zij contact op met het betrokken gezin voor een kraambezoek. De ouders kunnen dan een eventuele doopwens ter sprake brengen. Wanneer u graag uw kind wilt laten dopen, dan wordt de doop samen met de voorganger besproken en voorbereid.

Belijdenis

Wilt u belijdenis van het geloof afleggen (en daarmee uw doop beamen), dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Bent u als kind niet gedoopt, dan kan ook de volwassendoop volgen op de belijdenis.

Ziekte en zorg

Bij ziekte en zorg kunt u een beroep doen op uw wijkouderling. Ook is het mogelijk om voor een pastoraal gesprek of geestelijke begeleiding een beroep te doen op de predikant of pastor van uw wijk. Bij ernstige ziekte is het mogelijk (als u daar prijs op stelt) dat in de kerkdienst voorbede wordt gedaan. Neem contact op met de wijkpredikant of ouderling.

Ziekenzalving

In onze gemeente is er de mogelijkheid om een ziekenzalving te ontvangen. Dit is een waardevol christelijk ritueel, waarbij met de zieke wordt gebeden, hij/zij de handen krijgt opgelegd en gezalfd wordt met olie op het voorhoofd. Ziekenzalving biedt een mogelijkheid om (in geval van ziekte) ons leven met zijn beperkingen ervaarbaar te verbinden met God. God is immers betrokken bij heel de mens, bij lichaam en geest, bij gezondheid en ziekte. Dat wordt met de ziekenzalving tot uitdrukking gebracht.

De zalving met olie is vanuit de Bijbelse traditie verbonden met de gave en de kracht van de Heilige Geest. Ziekenzalving maakt deel uit van de dienst aan mensen die we vanuit de christelijke gemeenschap aanbieden. We doen dat in het vertrouwen dat mensen daar ‘beter’ van worden. Hoe ‘beter’ weten we niet, dat is aan God. Soms worden mensen erdoor gesterkt of getroost; soms leren zij zich zo toe te vertrouwen aan God dat zij kunnen sterven; soms leren zij hun ziekte of kwaal te aanvaarden; soms genezen zij. 

Hoe God een mens tegemoet wil komen, is niet aan ons, wel vertrouwen we altijd op zijn zegen. De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die lijdt, of dat psychisch, lichamelijk of sociaal is, en daarmee tot God wil gaan.
Goed om te noemen dat een ziekenzalving niet hetzelfde is als het laatste oliesel (zoals bekend in de rooms-katholieke kerk). Het laatste oliesel wordt bediend aan een stervende. Bij de ziekenzalving is dat anders: het gaat om een bemoediging op de weg die je gaat.

Een ziekenzalving gebeurt thuis, in kleine kring, in aanwezigheid van de voorganger en ouderling. We volgen een kleine liturgie: we zingen, luisteren naar Gods woord en bidden met elkaar om Gods nabijheid. Een van de onderdelen is het zegenen van de zieke. Daarna wordt met een beetje geurige zalf of olie zijn of haar voorhoofd en handen aangeraakt. Eigenlijk is ziekenzalving dus een bijzondere manier van zegenen. Het kan heilzaam zijn, op heel verschillende manieren. Als u erover denkt om hierom te vragen, informeer dan gerust eens bij een van predikanten. Zij kunnen u meer informatie geven.

Overlijden

INeemt u contact op met de wijkpredikant of de wijkouderling om een overlijden van een gemeentelid door te geven. U kunt aangeven of u gebruik wil maken van de begeleiding van de wijkpredikant of de pastor, die samen met de familie het afscheid vormgeeft en in de afscheidsdienst voorgaat. Stem het tijdstip van de uitvaart altijd in samenspraak met de predikant of pastor af.

Mocht de eigen predikant of pastor niet beschikbaar zijn, dan neemt één van de collega’s van onze gemeente waar. In tijden van ziekte, vacatures of vakanties kan het voorkomen dat wij een beroep moeten doen op een invallende predikant. Lukt het u niet om de predikant of ouderling telefonisch te pakken te krijgen – bel dan de scriba van de Lichtkring. 

Namen van overledenen worden, als de predikant op de hoogte wordt gesteld, vermeld in het eerstvolgende kerkblad; ook worden ze genoemd en herdacht in de eerstvolgende kerkdienst na de uitvaart. In deze dienst wordt een gedenksteen met de volledige namen en de datum van geboorte en van overlijden van de overledene in de stiltenis van de kerkzaal gelegd door de familie. Dit gebeurt met een kort ritueel op de zondag na een overlijden. 

Op eeuwigheidszondag (elk jaar eind november) gedenken we alle gestorvenen van dat betreffende kerkelijk jaar. We nodigen u als familie uit voor deze bijzondere dienst, die in het teken staat van verdriet en troost. Op deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden de namen genoemd van de overledenen en kunnen nabestaanden de witte steen meenemen.

Verhuizing

Als u gaat verhuizen uit onze gemeente laat u misschien wel heel wat achter. Wij vinden het zinvol om als kerkelijke gemeente afscheid te kunnen nemen. Laat het uw wijkouderling weten en geeft u een verhuisbericht ook door aan de ledenadministratie.

Predikanten

De gegevens van de diverse pedikanten vindt u hier: Organisatie | Predikanten.